Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης

Αρχική » Ασφαλίσεις » Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών είναι η αστική τους ευθύνη την οποία μπορούμε να χωρίσουμε σε επαγγελματική, προϊόντων και κατασκευαστή και γενική αστική ευθύνη.

Η επαγγελματική καλύπτει τον ασφαλιζόμενο από λάθη και παραλείψεις που θα προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή οικονομική ζημία στους πελάτες- προμηθευτές. Σε αυτήν  των προϊόντων ο κατασκευαστής, ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, το κατάστημα που πουλά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή, είναι υπεύθυνα βάση νόμου για βλάβες που πιθανόν να προκαλέσουν τα προϊόντα που πουλούν η κατασκευάζουν. Τέλος στην γενική αστική ευθύνη έχουμε την κάλυψη των ασφαλιζομένων από την ευθύνη πρόκληση σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών προς τρίτους από την λειτουργία του επαγγελματικού τους χώρου.

Ειδικότερα για την επαγγελματική ευθύνη  παραδοσιακά, “επαγγελματίες” θεωρούνταν οι λογιστές, οι τοπογράφοι, οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, οι ιατροί ,οι δικηγόροι. κ.α. Πλέον ως επαγγελματίας θεωρείται κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που παρέχει “Εξειδικευμένες συμβουλές ή υπηρεσίες”. Μερικά παραδείγματα επαγγελμάτων που απαιτούν κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης είναι:

 • Λογιστών – Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, λογιστικών γραφείων
 • Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικηγορικών γραφείων
 • Ιατρών όλων των ειδικοτήτων
 • Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων
 • Διαχειριστών – Μεσιτών Ακινήτων
 • Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών
 • Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών
 • Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου
 • Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 • Μικροβιολογικών Κέντρων
 • Οδοντιάτρων
 • Συνεργείων οχημάτων
 • Στελεχών και Διευθυντών επιχειρήσεων
 • κ.α.

Τα συμβόλαια καλύπτουν το λάθος ή την αμέλεια κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων κάθε επαγγελματία. Η ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης  αποτελεί «εργαλείο» διαφοροποίησης μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών του ίδιου χώρου, καθώς ο πελάτης αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει συνυπολογίζοντας την ύπαρξη συμβολαίου αστικής ευθύνης.