Επιδότηση 10.000 ευρώ για καινοτόμες επιχειρήσεις.Από σήμερα οι αιτήσεις!

Ιουλίου 21, 2014
admin

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε σήμερα τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», που είχε τρέξει στην αρχή του έτους, στο οποίο εντάχθηκαν 2.000 νέοι.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» ανοίγει στις 21 Ιουλίου 2014 και θα παραμείνει ανοιχτό έως και 21 Αυγούστου 2014 για να δεχτεί αιτήσεις επιπλέον 900 ενδιαφερόμενων νέων επιχειρηματιών.
Για να υπάρχει περιθώριο αξιολόγησης θα γίνουν δεκτές επιπλέον μέχρι 180 αιτήσεις, δηλαδή συνολικά μέχρι 1.080 αιτήσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr από τις 21 Ιουλίου στις 10:00 το πρωί. Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν ̟πριν α̟πό την τελευταία ηµέρα υ̟ποβολής αιτήσεων, δηλαδή π̟ριν α̟πό τις 21 Αυγούστου 2014, η ̟προθεσµία υ̟ποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υ̟παγωγή στο ̟πρόγραµµα, θα λήξει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων. Ε̟πισηµαίνεται ότι µετά την αυτόµατη λήξη, συνεχίζεται η υ̟ποβολή των αιτήσεων για μέχρι 180 θέσεις, που αντιστοιχεί µέχρι το 20% των αρχικών 900 θέσεων, και σε κάθε ̟περί̟πτωση ̟πριν α̟πό τις 21 Αυγούστου 2014.
∆ίνεται ε̟πίσης η δυνατότητα υ̟ποβολής νέας αίτησης υ̟παγωγής στο ̟πρόγραµµα, στους νέους των ο̟ποίων η αίτηση – ε̟πιχειρηµατικό σχέδιο έχει α̟πρριφθεί α̟πό την Τριµελή Ε̟πιτρο̟πή Αξιολόγησης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, εφόσον α) έχουν ήδη ανακαλέσει µε υ̟πεύθυνη δήλωσή τους την ένσταση ̟μέχρι τις 17-07-2014 ήβ) δεν έχει εκδοθεί µέχρι τις 17-07-2014 α̟πό την Ειδική Ε̟πιτρο̟πή Ενστάσεων α̟πόφαση ε̟πί της ένστασής τους. Νέα αίτηση υ̟παγωγής στο ̟πρόγραµµα δεν µ̟πορούν να υ̟ποβάλουν οι εξής:

  • Οι υ̟ποψήφιοι των ο̟ποίων τα ε̟πιχειρηµατικά σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί α̟πό την Τριµελή Ε̟πιτρο̟πή Αξιολόγησης,
  • Οι υ̟ποψήφιοι των ο̟ποίων τα ε̟πιχειρηµατικά σχέδια έχουν α̟πορριφθεί και δεν έχουν καταθέσει ένσταση, δεν έχουν υ̟οβάλει ένσταση
  • Οι νέοι των ο̟ποίων τα ε̟πιχειρηµατικά σχέδια έχουν α̟πορριφθεί α̟πό την Τριµελή Ε̟πιτρο̟πή Αξιολόγησης και έχουν υ̟ποβάλει ένσταση µετά τη δηµοσίευση της π̟αρούσας ̟ρόσκλησης, δηλαδή α̟πό τις 18-07-2014 και µετά.

Λεπτομέρειες και όροι υλοποίησης της συνέχισης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται στη σχετική Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από την αρχική προκήρυξη του προγράμματος (με αρ. 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ [ΦΕΚ 3194/Β’/16-12-2013] και τη με αρ. 9/2013 Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος).

No comments

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.