Προ των πυλών νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιδότηση επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν ανέργους. Στήριξη 450 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο.

Σεπτεμβρίου 16, 2014
admin

Πρόκειται για επανάληψη του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων που είχε «τρέξει» πριν από περίπου ένα χρόνο και αφορούσε ανέργους ηλικίας από 30 έως 66 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση του προγράμματος, το οποίο αυτή τη φορά θα αφορά ανέργους από 25 έως 66 ετών.

Η επιδότηση

Το πρόγραμμα θα παρέχει επιδότηση του μισθολογικού κόστους των προσλαμβανόμενων, ενώ θα έχει διάρκεια ένα χρόνο.

Η επιδότηση θα ανέρχεται στα 18 ευρώ ημερησίως και μέχρι 25 ημέρες το μήνα, ήτοι σύνολο 450 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους και δεν είναι η τελική αμοιβή για τον εργαζόμενο. Η τελική αμοιβή διαμορφώνεται, με βάση τα όσα προβλέπει η Εργασιακή και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Οι προϋποθέσεις

Οι άνεργοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συμπληρώσει το ατομικό δελτίο στα ΚΠΑ του Οργανισμού για τα προσόντα τους και τις δεξιότητες τους.

Επιπλέον, δε θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί το τελευταίο έτος στην ίδια επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις, που κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την επιβολή της αίτησης, έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν, με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Αν μία επιχείρηση προσλάβει άνεργο και μειώσει το προσωπικό της θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, διαφορετικά θα χάσει το τμήμα της επιδότησης, που αντιστοιχεί στις θέσεις εργασίας που μείωσε.

Οι αιτήσεις

Για την έκδοση κλειδαρίθμου ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις τη Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ).

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., e-mail, ΑΦΜ, κλπ.) κάθε υποκαταστήματος.

Εξαιρέσεις

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

– Δημόσιες επιχειρήσεις.
– Νυχτερινά κέντρα.
– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και Φύλαξης (Security).
– Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (Telemarketing).
– Εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
– Επιχειρήσεις για τα Υποκαταστήματα ή τα Γραφεία τους στο Εξωτερικό.
– Εξωχώριες εταιρίες (Off – shore).
– ΚΤΕΛ.
– Σύλλογοι και Σωματεία, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
– Επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (λογιστές, ασφαλιστές, πολιτικοί μηχανικοί κ.τ.λ.) εκτός από τις επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό εκτός της έδρας τους.
– Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Αλιείας και της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεις, που ασχολούνται με τη μεταπώληση προϊόντων σε εμπόρους.
– Επιχειρήσεις, που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις.
– Επιχειρήσεις, που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, υπό τον όρο ότι, θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν από τη μεταβίβαση ή την αλλαγή της νομικής μορφής τους.
– Επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται «προβληματικές».

Δεν είναι δυνατή η πρόσληψη ανέργων σε επιχείρηση, που είχε απασχοληθεί τον προηγούμενο χρόνο, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει αλλάξει νομική μορφή όταν υποβάλλει το αίτημα.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη με επιδότηση για άτομα, που θα απασχοληθούν σε νυχτερινές βάρδιες (22.00-06.00).

2 Comments. Leave new

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Σεπτεμβρίου 16, 2014 11:03 πμ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;;;;ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Απάντηση

Ίσως μέσα στον Οκτώβριο.Σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους.

Απάντηση

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται.